SAM – vår egen analysedatabase


I CPM Analytics benytter vi vår egen analysedatabase (SAM) som er spesialutviklet for effektiv innhenting og kopling av ulike datakilder og bakgrunnsinformasjon som er nødvendig for å gjennomføre våre analyser.

Hvilke data som inkluderes, varierer basert på behov og muligheter i det enkelte prosjekt. SAM fungerer som et spesialutviklet datavarehus og inkluderer en rekke verktøy for å gjøre dette arbeidet effektivt og økonomisk – for oss selv og våre kunder. 

Prosessbeskrivelse av et typisk prosjekt for å samle og bearbeide data i SAM

Dette følger en ordinær ETL-prosess (E=Extract, T=Transform, L=Load)

Extract (hente inn data)


Prosessen for innhenting av data gjøres i samarbeid med våre kunder. Vi kan hente inn alle data som er nødvendige for de planlagte analyseformålene, og nye datakilder kan selvfølgelig inkluderes etterhvert som behovene endres, eller vi har behov for kontrollvariabler for å sikre optimal analysekvalitet.

Normalt gjennomfører vi i ethvert prosjekt et tidlig arbeidsmøte/workshop med nøkkelpersoner fra både CPM Analytics og våre kunder for å definere datatilgang, overføringsmuligheter og sikkerhet/personvern. På denne måten identifiseres hindre eller manglende datakilder i tidlig fase, og muliggjør effektivt arbeid for å bringe inn andre/alternative datakilder som kan være nødvendig for et vellykket prosjekt.

Kilder kan være alt fra Excelark med kampanjeopplysninger til skyløsninger (vi benytter ofte API for uttrekk av data) eller direkte fra ulike forretningssystemer. Google Analytics, Google Trends, værdata etc. er ofte relevante datakilder.

Transform (kalkulere & beregne)

Denne fasen inkluderer rydding av data, formatering for kopling av alle datakilder og ikke minst kalkulering av analysevariabler som vil gi analytisk verdi. Slike analyse- eller kalkulerte variabler kan selvfølgelig føres tilbake til ulike systemer - dersom ønskelig. De gir gjerne ekstra verdi å inkludere i daglig drift (f.eks. å berike CRM-systemet med en god scoringmodell). Se også implementering under.

Å "rydde i data" kan ofte oppleves som unødvendig. Det er lett å tenke at "vi har da god struktur og kvalitet i våre datakilder". Denne ryddejobben handler om å gjøre ulike datakilder klare til analyser, sikre at formater er kompatible og at ulike kilder kan koples sammen på en optimal måte.

I CPM Analytics ønsker vi ofte å unngå aggregerte datakilder (data som på en eller annen måte allerede er kalkulert eller transformert fra sitt opprinnelige rådataformat). Det er normalt både enklere, mer effektivt og bedre kvalitet i å forberede en analysedatabase med rådata.

Load (laste data)

Når alle data er gjort tilgjengelige og vi har den ønskede datakvalitet og variabler vi har behov for, sikrer vi at SAM er satt opp for analysene. Avhengig av prosjekt, vil det kunne være satt opp for ad hoc formål med et gitt datasett, eller en løpende strøm av oppdaterte data som kontinuerlig beriker datavarehuset. For mange av våre kunder, er det sistnevnte som er mest relevant. Da har vi mulighet for kontinuerlige analyser, overvåking av markedshendelser, oppsett av nøkkeltall i egnede dashboards og Business Intelligence-systemer (om ønskelig).

Analyse, modellering og implementering (2-veis integrasjon).

Når samtlige nødvendige datakilder er hentet inn i SAM, benyttes ulike analyseverktøy i vårt arbeid (R, Python, SPSS, SQL scripts etc.) for utarbeidelse av våre analyser og modeller. Merk at analysedatabasen selvfølgelig vil kunne tilføres ytterligere datakilder etter behov, og at modellene vil kvalitetssikres og forbedres over tid i de tilfeller der prosjektet er løpende.

Modellresultater kan tilbakeføres til ulike ønskede forretningssystemer fra SAM, slik at vi i praksis tilbyr toveis integrasjon. Dette kan være relevante scoringmodeller (f.eks. prediksjon av kjøpssannsynlighet, frafall eller liknende), segmentprioritering eller segmentgruppe på kunde/individnivå eller liknende.

Denne informasjonen vil være svært viktig å inkludere i relevante systemer da resultatet av analysene vil enkelt gjøre det mulig å sikre optimal segmentering til kommunikasjonssystemer, Marketing Automation Systemer, nettbutikk, CRM, annonsemålretting etc.

I tillegg til direkte toveis integrasjon, kan vi også implementere modellene direkte i enkelte forretningssystemer for løpende optimalisering («live modeller»).

Sikkerhet, personvern & GDPR

Vi tar sikkerhet på alvor, og data som lagres i vår analysedatabase SAM håndteres innenfor beskyttelse på en fysisk server i Oslo. Vi benytter ikke eksterne skyløsninger for vår analysedatabase, men henter selvfølgelig data der det er nødvendig.

Ulike metoder for å sikre dataoverføring benyttes avhengig av nærmere avtale og sensitivitet/metodikk. Sensitive data beskyttes, og vi regulerer selvfølgelig også tilgang og bruk av data på medarbeidernivå i CPM Analytics.

Avhengig av behov og type data, inngås databehandleravtaler som regulerer lagring, overføring, håndtering og oppbevaring av data – bl.a. med referanse til følgende regulativer:

  • Lov om behandling av personopplysninger av 15.juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven);
  • EU forordning 2016/679/EC av 27.april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (General Data Protection Regulation) («personvernforordningen»);
  • Lov om helseregistre og behandling av helseregistre av 20.juni 2014 nr. 43
  • (helseregisterloven);
  • Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp av 20.juni 2014 nr. 42 (pasientjournalloven);

Ved behov kan vår analysedatabase også settes opp innenfor våre kunders egne sikre soner for optimal sikkerhet i henhold til de spesifikke kundebehov som måtte finnes på dette områder.

Vi har opparbeidet egen kompetanse på disse områdene, og benytter juridisk bistand etter behov og i samarbeid med våre kunder. For nærmere opplysninger, vennligst ta kontakt med oss.

>