Web Analytics

Personvern­erklæring

CPM Analytics AS (Org nr 989 990 748) er behandlingsansvarlig for denne nettsiden og all behandling av personopplysninger vi samler inn på denne siden. I tilfeller der vi behandler persondata fra andre kilder gjelder også denne personvernerklæringen.

CPM Analytics AS sin behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kommunikasjon av våre tjenester. Dette gjøres for eksempel i arbeidet med å sende deg relevant informasjon du har etterspurt.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

Våre hjemmesider

Vi benytter også logger og data fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på våre nettsider. Statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på på sidene våre, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din.

Skjema og påmeldingsløsninger

På våre nettsider er det mulig å kontakte oss gjennom kontaktskjema eller melde seg på våre arrangementer. Dersom du gir oss data her, vil vi i den grad det er nødvendig for de overnevnte behov behandle persondata om deg.

Du representerer en av våre kunder

Dersom du representerer en av våre kunder, lagrer vi data på deg i forbindelse med kunderelasjonen. Grunnlaget for denne behandlingen er din rolle hos din arbeidstager og avtalen inngått mellom selskapene.

Om du har deltatt på et av våre seminarer eller webinarer, regner vi deg for å være en av våre kunder (jamfør beskrivelsen ved påmeldingen).

Du abonnerer på våre nyhetsbrev

Dersom du abonnerer på våre nyhetsbrev, vil vi lagre informasjon nødvendig for å sende deg nyhetsbrev samt hvordan du interagerer med våre nyhetsbrev. Dette inkluderer hvilke lenker du trykker på og om du åpner nyhetsbrevet. Er du kunde hos oss sender vi deg nyhetsbrev basert på avtalen mellom våre selskap, er du ikke kunde sender vi nyhetsbrev basert på ditt innhentede samtykke.

Du har søkt jobb hos oss

Vi følger ulike retningslinjer avhengig av hvordan du har søkt jobb hos oss. Se informasjon fra våre rekrutteringspartnere der du sendte inn din søknad.

Du har kontaktet en av våre ansatte per e-post

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendige å lagre. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år uten grunnlag for dette. Grunnlag for å lagre lenger kan være salgsprosesser, eksisterende kunde eller partnerrelasjoner eller annet relevant for vårt daglige arbeid.

Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som behandles hos CPM Analytics kan kategoriseres slik:
Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.

Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med Hubspots datalagringsrutiner
Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet.

Rett til å kreve innsyn

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting

Dersom du mener at CPM Analytics har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Kundeprosjekter

Ved inngåelse av kundeprosjekter eller leveranseavtaler når du er kunde, så reguleres personvern fra prosjekt til prosjekt.

Avhengig av behov og type data i prosjektene, inngås databehandleravtaler som regulerer lagring, overføring, håndtering og oppbevaring av data – bl.a. med referanse til følgende regulativer:

  • Lov om behandling av personopplysninger av 15.juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven)
  • EU forordning 2016/679/EC av 27.april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (General Data Protection Regulation) («personvernforordningen»)
  • Lov om helseregistre og behandling av helseregistre av 20.juni 2014 nr. 43
    (helseregisterloven)
  • Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp av 20.juni 2014 nr. 42 (pasientjournalloven)

Vi tilbyr våre tjenester med tilpassede lokasjoner for datahåndtering og datalagring for å ivareta ulike behov i prosjektene eller til ditt selskaps krav – inkludert i våre kunders infrastruktur etter behov.

Ulike metoder for å sikre dataoverføring benyttes avhengig av nærmere avtale og sensitivitet/metodikk. Sensitive data beskyttes, og vi regulerer selvfølgelig også tilgang og bruk av data på medarbeidernivå i CPM Analytics.

Er du kunde, eller ønsker å bli det – vennligst ta kontakt for mer informasjon rundt personvern i en leveransesammenheng.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne gjennom kontaktinformasjonen du finner på våre nettsider. Alle våre ansatte kan sette deg i kontakt med rett person, eller har opplæring i hvordan motta din henvendelse.

Klage på behandlingen

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert 27.04.2022.